BENEFICIILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Membrii asociației

Membrii asociației: persoane fizice sau juridice de drept privat, române sau străine, precum:

 1. a) societăți civile constituite conform Codului Civil și Legii nr.31/1990, republicată;
 2. b) asociați sau acționari la o societate civilă constituită conform Codului Civil și Legii nr. 31/1990, republicată;
 3. c) persoane fizice autorizate;
 4. d) orice altă persoana fizică cu capacitate deplină de exercițiu.

Calitatea de membru al asociației o poate dobândi orice persoană fizică sau juridică, ce se înscrie în această asociație, achită taxa de înscriere, consimte să respecte prevederile prezentului statut și regulamentele interne ale asociației.

Calitatea de membru al asociației se dobândeste odată cu aprobarea cererii de către consiliul director.

Asociația are următoarele categorii de membri:

 1. a) membri fondatori;
 2. b) membri aderenți;
 3. c) membrii susţinători
 4. d) membri de onoare.

Membrii fondatori sunt persoanele enumerate în statut și care au avut inițiativa constituirii asociației.

Toţi ceilalţi membri obţin titulatura de membru conform procedurilor de aderare prin decizia consiliului director.

Membrii aderenti – orice persoană fizică și/sau juridică care își exprimă dorința de a activa în cadrul Asociației, se angajează să respecte valorile, scopul și obiectivele asociației, prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare și sprijină obiectivele Asociației. Aceștia au toate drepturile și obligațiile membrilor asociației, inclusiv dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei.

Membrii susţinători – orice persoană fizică și/sau juridică care își exprimă dorința de a activa în cadrul Asociației, se angajează să respecte valorile, scopul și obiectivele asociației, prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare și sprijină obiectivele Asociației. Aceștia au toate drepturile și obligațiile membrilor asociației, mai puţin dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei.

Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor fizice care s-au distins în promovarea dezvoltării economiei sociale, integrarii europene, mediului de afaceri ori în activitatea științifică. Membrii de onoare au un rol consultativ. Aceștia au toate drepturile și obligațiile membrilor asociației, cu excepția dreptului de vot și a dreptului de a fi aleși în funcții de conducere. Corelativ, membrii de onoare nu sunt obligați la plata cotizației față de asociație și nici la plata altor contribuții financiare decise de organismele de conducere ale asociației pentru membrii săi.

Drepturile membrilor asociației:

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. a) să fie informaţi cu privire la deciziile consiliului director;
 2. b) să fie consultaţi cu privire la acţiunile de politică generală ale asociaţiei;
 3. c) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale asociaţiei dacă au achitat cotizaţia la zi;
 4. d) să participe cu drept de vot la adunările generale ale asociaţiei, dacă au achitat cotizaţia la zi, excepţie făcând membrii de onoare;
 5. e) să participe la activităţile asociaţiei respectând regulamentele de organizare ale acestei asociaţii;
 6. f) să colaboreze la realizarea programelor, proiectelor şi publicaţiilor realizate de asociaţie;
 7. g) să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea asociaţiei, inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia, să participe la acţiunile organizate de asociatie si să facă propuneri către organismele de conducere ale acesteia;
 8. h) să beneficieze de programele şi proiectele acestei asociaţii;
 9. i) să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii asociaţiei ori în privinţa planificării strategice ale acestei asociaţii, precum şi în privinţa politicilor pe care le promovează;
 10. k) să aibă acces la spaţiile şi dotările asociaţiei pentru organizarea unor activităţi care au legătură cu scopul şi obiectivele acesteia.

 

Obligatiile membrilor asociatiei:

Membrii asociației au următoarele obligații:

 1. a) să participe la activitățile asociației, programe, proiecte, conferințe, seminarii;
 2. b) să cunoască și să respecte prevederile legale de funcționare a asociației:
 3. c) să achite cu regularitate cotizația;
 4. d) să anunțe consiliul director cu privire la modificarea datelor care îi privesc înscrise în cererea de aderare;
 5. e) să nu denigreze asociația;
 6. f) să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;
 7. g) să promoveze interesele asociației și să evite orice stare conflictuală care ar putea atinge prestigiul și scopul acesteia;
 8. h) să participe, direct sau prin reprezentare, la toate întâlnirile la care sunt convocați;
 9. i) să apeleze la structurile de mediere ale asociației în orice stare de conflict cu orice membru asociat.

 

Calitatea de membru al asociației se poate pierde în caz de deces, prin retragere sau excludere.

Retragerea membrilor asociaţiei se poate face la cerere, devenind efectivă în termen de 30 zile după notificarea scrisă a intenţiei de retragere depusă la secretariatul consiliului director al asociaţiei.

 Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin excludere în cazul în care membrul:

 1. a) aduce asociaţiei prejudicii materiale sau de imagine;
 2. b) nu respectă în mod repetat hotărârile adunării generale ori ale consiliului director;
 3. c) a suferit o condamnare penală.
 4. d) prin neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive sau alternative.

Excluderea membrilor asociaţiei este dispusă de către Adunarea Generală prin vot secret.